U utorak 24. kolovoza 2023. godine s početkom u 17.00 sati u klupskim prostorijama je održana Glavna skupština Rukometnog kluba Podravka s.d.d. Glavnoj skupštini bilo je prisutno 11 dioničara koji raspolažu sa 97 % udjela u temeljnom kapitalu. Najvećeg dioničara Grad Koprivnica predstavljao je gradonačelnik Mišel Jakšić.

Glavna skupština donijela je Odluke

  • o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru za 2022. g.,
  • o rasporedu i uporabi dobiti ostvarene poslovanjem u 2022. g.
  • o usklađenju nominalnog iznosa temeljnog kapitala i dionica u valuti Euro
  • o izmjeni Statuta
  • o imenovanju revizora društva za 2023. g.