Sa sjednice Skupštine, siječanj 2014,Treći upisni krug započinje na dan 3. ožujka 2014. godine (ponedjeljak) u 8 sati, a završava na dan 11. ožujka 2014. godine (utorak) u 12 sati. Treći upisni krug provodi se jer u drugom krugu nisu upisane sve dionice. Za upis je ostalo je 30.878 dionica.

U trećem krugu mogu sudjelovati članovi kluba koji su sudjelovali u upisu dionica u drugom upisnom krugu i upisati i istovremeno uplatiti u novcu dionice razmjerno svojim uplatama u drugom krugu.

Preostali neupisani dio dionica mogu uplatiti članovi sportskog kluba – udruge za natjecanje, koji su upisali i uplatili dionice u drugom krugu razmjerno svojim uplatama u drugom krugu. Način izračuna maksimalnog broja dionica koje se mogu upisati je kako slijedi:
a) Udio u uplatama u drugom krugu (u %) = (uplata u drugom krugu u kn / ukupno uplaćeno u drugom krugu u kn) x 100

b) Maksimalni broj dionica koji se ima pravo upisati u 3. krugu = udio u uplatama u drugom krugu (u %) x (puta) preostali broj dionica raspoloživ za upis u trećem krugu

c) Dobiveni decimalni broj pod b) zaokružuje se na prvi veći cijeli broj

U slučaju da upisi premaše raspoloživi broj dionica, izdavatelj zadržava pravo umanjiti raspoređene dionice po razmjernom principu, pri čemu će se voditi računa da se rasporedi cjelokupni preostali temeljni kapital.