Mjesto upisa dioinica u Koprivnici, Podravska banka // Foto Ivo Čičin-MašanskerČetvrti upisni krug dionica u postupku preoblikovanja Rukometnog kluba Podravka započinje na dan 13. ožujka 2014. godine (četvrtak) u 8 sati, a završava na dan 27. ožujka 2014. godine (četvrtak) u 12 sati. Četvrti upisni krug provodi se jer se u trećem krugu nisu upisale sve dionice. Ostalo je 30.868 dionica za upis.

U četvrtom krugu mogu sudjelovati sve domaće i strane pravne i fizičke osobe, uključujući i članove sportske udruge koji nisu ili jesu sudjelovali u upisu dionica u prethodnim krugovima.

Upis i uplata dionica će se odvijati u dvije poslovnice PODRAVSKE BANKE d.d.:
• Opatička 1a, Koprivnica
• Ulica grada Vukovara 269f, Zagreb

Upis dionica obavlja se potpisom 3 (tri) primjerka Upisnice – izjave o upisivanju dionica RK Podravka sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih djelatnosti te uplatom potrebne svote novca u poslovnicama PODRAVSKE BANKE d.d. Svota novca, koju je potrebno uplatiti istodobno s popunjavanjem Upisnice, dobije se množenjem broja dionica koje se upisuju i nominalnog iznosa jedne dionice.

Najmanji broj dionica za koji se može popuniti upisnica je jedna (1) dionica, što znači da iznos uplaćenog novca mora biti najmanje u visini nominalnog iznosa jedne dionice koja je određena na razini od 100,00 kn.

Načelno nema ograničenja upisa i uplate cjelokupnog preostalog temeljnog kapitala. U slučaju da upisi premaše raspoloživi broj dionica izdavatelj zadržava pravo umanjiti raspoređene dionice po razmjernom principu, pri čemu će se voditi računa da se rasporedi cjelokupni preostali temeljni kapital. Pri tome, upisnicima koji su upisali jednu dionicu neće se umanjivati upis, dok će svi preostali upisnici dobiti razmjerno umanjen broj dionica, uz primjenu zaokruživanja na niže.

Eventualni ostatak dionica rasporedit će se po upisnicima prema kriteriju veličine uplate dodjelom jedne dodatne dionice, počevši od najviše uplate prema nižima, dok se ne iskoristi preostali broj dionica.

Ukoliko se uplate vrše bezgotovinskim platnim prometom preko drugih banaka, u poslovnicama FINA-e ili u uredima Hrvatske pošte, iste moraju biti na definiranom računu u PODRAVSKOJ BANCI d.d. prije nego se prihvati upis. U tom slučaju, uz upisnicu je potrebno priložiti dokaz o uplati. Na posljednje dane svakog upisnog kruga uplate koje se vrše izvan mreže PODRAVSKE BANKE d.d. moraju se izvršiti najkasnije do 12 sati, kako bi iste bile evidentirane na posebnom upisnom računu tekućeg radnog dana.

Bezgotovinske uplate moraju se izvršiti na sljedeći način:

IBAN: HR4723860021000000554
Model: 67
Poziv na broj: OIB građana/OIB poslovnog subjekta.

Četvrti krug završava na dan 27. ožujka 2014. godine (četvrtak) u 12 sati.