IlustracijaRUKOMETNI KLUB PODRAVKA, Koprivnica, Ž. Selingera 3a
Upravni odbor

Koprivnica, 31. svibnja 2014. godine.

Na temelju članka 41. – 44. Zakona o sportu (Narodne novine 71/2006, 150/2008, 124/2010, 124/2011, 86/2012, 94/2013), a u vezi s člankom 203. – 208. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09, 111/2012, 125/2011, 68/2013), Upravni odbor Rukometnog kluba Podravka, u postupku obaveznog preoblikovanja sportskog kluba-udruge za natjecanje Rukometni klub Podravka u sportsko dioničko društvo, donosi i objavljuje sljedeću

ODLUKU
o sazivanju osnivačke skupštine sportskog dioničkog društva

I. Saziva se sjednica osnivačke skupštine sportskog dioničkog društva Rukometni klub „PODRAVKA”, sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih djelatnosti, sa sjedištem u Koprivnici, Ž. Selingera 3a, koja će se održati

dana 17. lipnja 2014. godine (utorak) s početkom u 17,30 sati.

II. Sjednica će se održati u Koprivnica, Zrinski trg 1, Gradska vijećnica grada Koprivnica.

III. Za sjednicu se utvrđuje sljedeći

dnevni red:

1. Izbor predsjednika osnivačke skupštine i dva brojača glasova,
2. Izvješće o provedenom postupku obaveznog preoblikovanja sportskog kluba-udruge za natjecanje Rukometni klub Podravka u sportsko dioničko društvo i o izvršenom upisu, preuzimanju i rasporedu svih dionica, troškovima osnivanja koji idu na teret sportskog dioničkog društva, zajedno s Izvješćem revizora,

3. Odluka o potvrdi odluke Skupštine Rukometnog kluba Podravka o usvajanju Statuta sportskog dioničkog društva Rukometni klub „PODRAVKA”,
4. Odluka o izboru Nadzornog odbora sportskog dioničkog društva sastavljenog od sedam članova,

5. Odluka o imenovanju revizora sportskog dioničkog društva za 2014. godinu.

IV. POZIV DIONIČARIMA, OBAVIJESTI I UPUTE ZA SUDJELOVANJE I GLASOVANJE NA SJEDNICI OSNIVAČKE SKUPŠTINE

a) Poziv dioničarima


Pozivaju se dioničari sportskog dioničkog društva RK „PODRAVKA” s.d.d. koji su upisali dionice sportskog dioničkog društva tijekom prvog do petog kruga upisa dionica, da osobno ili putem punomoćnika prijave svoje sudjelovanje na sjednici osnivačke skupštine najmanje 15 minuta prije vremena određenog za početak njenog rada, popunjavanjem prijavnice na ulazu u Gradsku vijećnicu. Punomoćnici dioničara dužni su kod prijave priložiti pisanu punomoć za sudjelovanje na sjednici osnivačke skupštine.

b) Dostupnost podloga za odlučivanje


Svim dioničarima će u sjedištu sportskog dioničkog društva u Koprivnici, Ž. Selingera 3a, te u centrali Podravske banke d.d. u Koprivnici, Opatička 1a od dana 02. lipnja 2014. godine biti dostupne podloge za odlučivanje na sjednici osnivačke skupštine, a prijedlozi odluka osnivačke skupštine bit će objavljeni na web stranici RK Podravka – www.rk-podravka.hr.

V. PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad. 1. Dnevnog reda:

Upravni odbor predlaže osnivačkoj skupštini, da donese sljedeću odluku:

„Za predsjednika osnivačke skupštine izabire se Damir Barišić, a za dva brojača glasova izabiru se Božica Palčić i Ljerka Vresk”

Ad. 2. Dnevnog reda:

Upravni odbor predlaže osnivačkoj skupštini, da donese sljedeću odluku:

„I. Prihvaća se Izvješće o provedenom postupku obaveznog preoblikovanja sportskog kluba-udruge za natjecanje Rukometni klub Podravka u sportsko dioničko društvo.

II. Utvrđuje se da je tijekom postupka obaveznog preoblikovanja sportskog kluba-udruge za natjecanje Rukometni klub Podravka u sportsko dioničko društvo, u skladu s objavljenim javnim pozivom (prospektom) proveden upis i izvršena uplata svih raspoloživih dionica u ukupnom broju od 41.000 dionica, od kojih svaka dionica ima nominalni iznos od 100,00 kuna, provedbom pet krugova upisa, tako da je:

u prvom upisnom krugu, održanom u vremenu od 5. veljače 2014. do 12. veljače 2014. godine, pravo sudjelovanja u tome upisnome krugu iskoristila je jedinica lokalne samouprave u kojoj je sjedište sportskog kluba, i to Grad Koprivnica, koji je upisao 10.000,00 dionica sportskog dioničkog društva i uplatio je nominalni iznos tih dionica od 1.000.000,00 kn (jedan milijun kuna), tako da je za preostale upisne krugove preostalo za upisati 31.000 dionica u ukupnom nominalnom iznosu od 3.100.000,00 kuna, zatim

• u drugom upisnom krugu, održanom od dana 14. veljače 2014. do 28. veljače 2014., u kojem su pravo sudjelovanja mogli iskoristiti članovi sportskog kluba – udruge za natjecanje, to su pravo iskoristila ukupno 24 (dvadeset četiri) člana sportskog kluba – udruge za natjecanje RK Podravka, koji su sveukupno upisali 122 (stotinu dvadeset dvije) dionice i uplatili su iznos od 12.200,00 kn (dvanaest tisuća dvjesto kuna), tako da je nakon drugoga kruga sveukupno upisano 10.122 dionice, a za daljnje upisne krugove preostalo je 30.878 dionica, zatim

u trećem upisnom krugu, održanom u vremenu od 3. ožujka 2014. do 10. ožujka 2014. godine, u kojem su pravo sudjelovanja mogli iskoristiti članovi sportskog kluba – udruge za natjecanje koji su to pravo koristili u drugom upisnom krugu, razmjerno svojim uplatama u drugom krugu, to je pravo iskoristio jedan član sportskog kluba – udruge za natjecanje RK Podravka, i to Ivan Čičin-Mašansker, s upisanih 10 (deset) dionica i uplaćenih 1.000,00 kn (tisuću kuna), tako da je za četvrti krug upisa dionica preostalo 30.868 dionica.

• u četvrtom upisnom krugu, održanom u vremenu od 13. ožujka 2014. do 27. ožujka 2014. godine, u kojem je na upis dionica pozvana javnost kao i članovi sportskog kluba – udruge za natjecanje, pravo na upis dionica iskoristilo je petnaest fizičkih osoba i jedna pravna osoba, tako da je u tom upisnom krugu upisano sveukupno 219 (dvjesto devetnaest) dionica i uplaćeno je 21.900,00 kn (dvadeset jednu tisuću devetsto kuna), zatim

u petom upisnom krugu, održanom u vremenu od 14. svibnja 2014. do 30. svibnja 2014. godine, u kojem su na upis dionica pozvani vjerovnici RK Podravka, pravo na upis dionica iskoristilo je sveukupno pet vjerovnika koji su unosom prava – potraživanja prema RK Podravka stekli ukupno 30.649 (trideset tisuća šesto četrdeset devet) dionica, u nominalnom iznosu od 3.064.900,00 kn (tri milijuna šezdeset četiri tisuće devetsto kuna), tako da su istovremeno za isti iznos smanjene obveze RK Podravka prema vjerovnicima.

III. Sastavni dio ove Odluke je popis upisnika dionica od prvog do četvrtog kruga upisa dionica, te popis vjerovnika koji su u petom upisom krugu dionica svoje tražbine pretvorili u dionice sportskog dioničkog društva.

IV. Utvrđuje se da su novčana sredstva uplaćena radi stjecanja dionica tijekom prvog do četvrtog upisnog kruga pohranjena na poseban račun u Podravskoj banci d.d. Koprivnica, te da će sportsko dioničko društvo tim sredstvima slobodno raspolagati od dana upisa sportskog dioničkog društva u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

V. Utvrđuje se da s danom upisa sportskog dioničkog društva u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu prestaju tražbine vjerovnika Grad Koprivnica, Čazmatrans-nova d.o.o, Hotel Podravina d.o.o., Ivan Čičin-Mašansker i dr. Dražen Sačer prema RK Podravka, koje tražbine su ti vjerovnici tijekom petog upisnog kruga zamijenili za dionice sportskog dioničkog društva.

VI. Utvrđuje se da troškovi preoblikovanja sportskog kluba-udruge za natjecanje RK Podravka u sportsko dioničko društvo koji terete društvo, ne prelaze vrijednost od 200.000,00 kuna.

VII. Prima se na znanje i prihvaća se Izvješće ovlaštenog revizora o provedenoj reviziji pretvaranja prava – tražbina u dionice tijekom postupka obaveznog preoblikovanja sportskog kluba-udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo.”

Ad. 3. Dnevnog reda:

Upravni odbor predlaže osnivačkoj skupštini, da donese sljedeću odluku:

„I. Potvrđuje se Odluka o potvrdi odluke Skupštine Rukometnog kluba Podravka o usvajanju Statuta sportskog dioničkog društva Rukometni klub „PODRAVKA”.

II. Statut sportskog dioničkog društva Rukometni klub „Podravka” s.d.d. utvrđuje se u tekstu, kako slijedi:
                                                             

                                                      STATUT
                                       sportskog dioničkog društva
                                     Rukometni klub „PODRAVKA”

I. UVODNE ODREDBE

                                                       Članak 1.
                                    Sportski klub – udruga za natjecanje


Rukometni klub „PODRAVKA” je u vrijeme usvajanja ovoga Statuta sportski klub – udruga za natjecanje, osnovana po pravilima o osnivanju i djelovanju sportskih klubova kao udruga za natjecanje u skladu s odredbama Zakona o sportu, a upisan je u Registar profesionalnih sportskih udruga pod brojem PŠ-21 0028/12 s danom upisa u taj registar od 5. prosinca 2012. godine.

Rukometni klub „PODRAVKA” utemeljen je 1955. godine.

                                               Članak 2.
                               Obavezno preoblikovanje


Sportski klub – udruga za natjecanje Rukometni klub „PODRAVKA” ispunjava uvjete propisane odredbom članka 41. stavak 1. Zakona o sportu za provođenje postupka obaveznog preoblikovanja u sportsko dioničko društvo, što je utvrđeno Rješenjem o ispunjavanju uvjeta za obvezno preoblikovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Klasa UP/I-620-01/13-03/00002 Urbroj 533-22-13-0001 od 17. svibnja 2013. godine.

                                              Članak 3.
             Preoblikovanje u sportsko dioničko društvo


Obaveznim preoblikovanjem sportskog kluba – udruge za natjecanje Rukometni klub „PODRAVKA” nastaje sportsko dioničko društvo, koje će nastaviti s obavljanjem sportske djelatnosti kao pravni sljednik tog sportskog kluba – udruge za natjecanje.

II. STATUSNE ODREDBE

                                            Članak 4.

                                             Tvrtka


Tvrtka sportskog dioničkog društva (u nastavku ovoga Statuta: Društvo) glasi:
Rukometni klub „PODRAVKA”, sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih djelatnosti.

Skraćena tvrtka sportskog dioničkog društva glasi:
RK „PODRAVKA” s.d.d.

O promjeni tvrtke i skraćene tvrtke odlučuje Glavna skupština, izmjenom Statuta sportskog dioničkog društva.

Društvo će izmijeniti tvrtku i prestati s korištenjem imena PODRAVKA, ako to u pisanom obliku zahtijeva Podravka d.d. kao nositelj prava na verbalni i figurativni žig PODRAVKA.

                                               Članak 5.
              Naziv „PODRAVKA” i korištenje robnih znakova

U tvrtki te u nazivu sportskih ekipa Društvo ovlašteno je koristiti znak PODRAVKA, koji je kao verbalni i figurativni žig zaštićen u korist nositelja „PODRAVKA” prehrambena industrija d.d.

Uvjeti i način korištenja verbalnog i figurativnog žiga PODRAVKA utvrđuju se posebnim ugovorom između nositelja žiga i sportskog dioničkog društva.

Pojedine sportske ekipe sportskog dioničkog društva mogu, uz uvjete i na način utvrđen posebnim ugovorom, uz znak PODRAVKA u nazivima tih ekipa koristiti i druge robne znakove zaštićene kao verbalni i figurativni žig na ime nositelja „PODRAVKA” prehrambena industrija d.d.

Samo uz prethodnu pisanu suglasnost nositelja verbalnog i figurativnog žiga PODRAVKA, u nazive pojedinih sportskih ekipa dioničkog društva može se dodavati zaštićene ili nezaštićene znakove ili nazive ili dijelove naziva drugih pravnih osoba izvan grupe „PODRAVKA”.

                                     Članak 6.
                          Sjedište i bliža adresa

Sjedište Društva je u Koprivnici.

Bliža adresa Društva u mjestu sjedišta je: Ulica Željka Selingera 3a.

O promjeni sjedišta Društva odlučuje Glavna skupština, izmjenom Statuta sportskog dioničkog društva.

O promjeni bliže adrese Društva odlučuje Uprava.

                                    Članak 7.
                           Predmet poslovanja


Predmet poslovanja Društva čine sljedeće djelatnosti:
• sudjelovanje u sportskim natjecanjima,
• sportska poduka,
• sportska priprema,
• sportska rekreacija,
• organiziranje i vođenje sportskih natjecanja,
• upravljanje i održavanje sportskih građevina.

Društvo obavlja djelatnosti iz prethodnoga stavka povezano sa ženskim rukometnim sportom, a Uprava može, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, odlučiti o pokretanju obavljanja svih ili pojedinih djelatnosti iz prethodnoga stavka povezano s muškim rukometnim sportom ili povezano s kojom drugom sportskom granom.

Obavljanje djelatnosti povezanih sa ženskim rukometnim sportom provodi se putem prve profesionalne seniorske ekipe, te potrebnog i odgovarajućeg broja ženskih rukometnih ekipa mlađih uzrasta.

Sudjelovanje u sportskim natjecanjima ostvaruje se u sklopu natjecanja koja organizira Hrvatski rukometni savez a sudjelovanje u međunarodnim sportskim natjecanjima ostvaruje se u sklopu natjecanja koja organizira regionalna rukometna organizacija, europska i svjetska rukometna federacija, prema pravilima tih saveza odnosno federacija.

                                         Članak 8.
                    Štambilja, zaštitni znak, boje, zastava

Društvo ima štambilju, pravokutnoga oblika, koja sadrži tvrtku sportskog dioničkog društva i mjesto sjedišta te bližu adresu, a može imati i druge sastojke.

O dodatnim sastojcima štambilje, njezinim dimenzijama, broju primjeraka i načinu rukovanja i odgovornosti za rukovanje štambiljom odlučuje Uprava.

Zaštitni znak društva je stilizirani pijetao. Službene boje Društva su crvena i bijela.

Društvo ima zastavu.

O prihvaćanju vizualnog rješenja zaštitnog znaka i njegovoj uporabi te o vizualnom rješenju i pravilima uporabe zastave odlučuje Uprava, uz prethodno pribavljeno mišljenje Nadzornog odbora.

                                         Članak 9.
                              Zastupanje i prokura

Društvo zastupa Uprava, sastavljena od jednog direktora, kao zastupnik po zakonu.

O davanju i opozivu prokure odlučuje Nadzorni odbor.

Prokura se daje kao pojedinačna prokura, s ovlastima na zastupanje u skladu sa zakonom.

                                     Članak 10.
                                   Podružnice

O osnivanju podružnica odlučuje Nadzorni odbor.

III. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE

                                    Članak 11.
                             Temeljni kapital

Temeljni kapital Društva iznosi 4.100.000,00 kn (četiri milijuna stotinu tisuća kuna).

Temeljni kapital Društva sastoji se od uloga u novcu i pravima unijetih u Društvo radi preuzimanja dionica tijekom postupka upisa i uplate dionica na temelju javnog poziva kojeg će objaviti nadležno tijelo sportskog kluba – udruga za natjecanje Rukometni klub „PODRAVKA”, po pravilima o sukcesivnom osnivanja dioničkog društva iz članka 196. Zakona o trgovačkim društvima i na temelju članka 44. stavak 2. Zakona o sportu.

Javnim pozivom pozvat će se zainteresirane osobe na upis dionica u zbroju nominalnih iznosa od 4.100.000,00 kn (četiri milijuna stotinu tisuća kuna).

                                      Članak 12.
                                        Dionica

Temeljni kapital sportskog dioničkog društva dijeli se na 41.000 (četrdeset jednu tisuću) redovnih dionica koje glase na ime.

Jedna dionica ima nominalni iznos od 100,00 kn.

Dionica sportskog dioničkog društva je nematerijalizirani vrijednosni papir, koji postoji u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu depozitorija koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb (dalje: SKDD).

U odnosu prema sportskom dioničkom društvu vrijedi kao dioničar samo onaj tko je evidentiran u depozitoriju SKDD.

IV. UVJETNO POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA

                                       Članak 13.         

               Uvjetno povećanje temeljnog kapitala

Uprava sportskog dioničkog društva dužna je, temeljem ovlaštenja iz članka 43. stavak 5. Zakona o sportu, nakon osnivanja sportskog dioničkog društva i njegovog upisa u sudski registar, a najkasnije u roku od dva mjeseca, donijeti odluku o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala sportskog dioničkog društva radi pretvaranja prava – tražbina vjerovnika prema sportskom dioničkom društvu kao pravnom sljedniku sportskog kluba – udruge za natjecanje Rukometni klub „PODRAVKA”.

Svrha uvjetnog povećanja temeljnog kapitala jest dovršetak procesa financijskog restrukturiranja sportskog kluba – udruge za natjecanje, čiji pravni sljednik je Društvo, koji proces je započet provedbom obaveznog preoblikovanja sportskog kluba – udruge za natjecanje u Društvo.

O provedenom uvjetnom povećanju temeljnog kapitala, Uprava je dužna na prvoj sljedećoj sjednici Glavne skupštine podnijeti izvješće dioničarima.

V. ORGANI (TIJELA) SPORTSKOG DIONIČKOG DRUŠTVA

                                    Članak 14.
                                          Organi

Organi (tijela) sportskog dioničkog društva su Uprava, Nadzorni odbor i Glavna skupština.

a) Uprava

Članak 15.
Sastav i mandat

Uprava se sastoji od jednog člana, koji se naziva direktor/direktorica sportskog dioničkog društva.

Direktora/direktoricu sportskog dioničkog društva imenuje Nadzorni odbor, na vrijeme od pet godina ili na kraće razdoblje koje bude određeno odlukom o imenovanju.

Mandat direktora/direktorice sportskog dioničkog društva započinje s danom navedenim u odluci Nadzornog odbora o imenovanju.

                                       Članak 16.
            Ovlasti, sadržaj rada i odgovornost Uprave

Direktor/direktorica Društva vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

U vođenju poslova Društva, direktor/direktorica sportskog dioničkog društva organizira rad i rukovodi poslovanjem Društva, odlučuje o raspolaganju novčanim sredstvima i drugom imovinom Društva, priprema i provodi planove poslovanja društva, donosi opće akte društva iz svoje nadležnosti, odlučuje o pravima i obvezama radnika u radnom odnosu u društvu, brine se o vođenju poslovnih knjiga društva, sastavlja i podnosi financijska i druga izvješća Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini, priprema i predaje financijska, porezna, računovodstvena i druga izvješća koja se prema posebnim propisima periodično predaju tijelima javne vlasti, brine se o ostvarivanju potrebnih tehničkih, organizacijskih i drugih uvjeta za odvijanje sportskih aktivnosti svih sportskih ekipa i škole rukometa, te obavlja druge poslove koji su po zakonu i dobrim običajima obuhvaćeni sadržajem rada uprave dioničkog društva.

O pravima, obvezama, odgovornostima i primanjima direktora/direktorice sklapa se s direktorom/direktoricom ugovor, kojega uz prethodnu suglasnost Nadzornoga odbora u ime Društva potpisuje predsjednik Nadzornog odbora.

Direktor/direktorica Društva zastupa Društvo u pravnom prometu s trećim osobama, samostalno i bez ograničenja.

                                        Članak 17.
             Odlučivanje Uprave uz prethodnu suglasnost                                     Nadzornog odbora

Direktor/direktorica Društva zatražit će prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, radi donošenja odluka o sljedećim pitanjima:

1. uzimanju kredita ili uzimanju odnosno odobravanju zajmova,

2. sklapanju ugovora o sponzorstvu i ugovora o donacijama bez obzira na vrijednost sponzorstva ili donacije, ako tim ugovorima Društvo preuzima obvezu isticanja zaštićenog ili nezaštićenog robnog znaka ili naziva ili drugog reklamnog sadržaja sponzora odnosno donatora uz naziv pojedine sportske ekipe ili isticanja takvih znakova ili naziva ili reklamnih sadržaja na sportskoj opremi igračica sportskih ekipa, ili o otkazu ili na drugi način prestanku takvih ugovora,

3. sklapanju, otkazu ili raskidu ugovora o korištenju sportske građevine za potrebe obavljanja sportske djelatnosti,

4. sklapanju profesionalnih ugovora s profesionalnim igračicama u rukometnom sportu ili trenerima u profesionalnom angažmanu izvan radnoga odnosa sa sportskim dioničkim društvom, te o otkazu ili raskidu ili drugom načinu prestanka tih ugovora,

5. uvjetima rada i radnoga odnosa profesionalnih igračica u rukometnom sportu, trenera i drugog sportskog osoblja,

6. svakom raspolaganju novčanim sredstvima ili pravima ili imovinom sportskog dioničkog društva, ako vrijednost raspolaganja prelazi iznos od 200.000,00 kuna ili ako to raspolaganje nije predviđeno važećim planom poslovanja Društva.

b) Nadzorni odbor

                                          Članak 18.
                                  Sastav i mandat
Nadzorni odbor Društva sastoji se od sedam članova.

Članove Nadzornog odbora izabire Glavna skupština, na vrijeme od 4 (četiri) godine, većinom danih glasova.

Predsjednika Nadzornog odbora i jednog njegovog zamjenika izabire Nadzorni odbor, iz reda svojih članova, na vrijeme od 4 (četiri) godine.

                                        Članak 19.
                                         Sjednice
Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva, na sjednicama i obavljanjem radnji nadzora izvan sjednica.

Nadzorni odbor pravno valjano odlučuje, ako su sjednici osobno nazočna najmanje četiri njegova člana.

O imenovanju i opozivu Uprave te o suglasnosti na godišnja financijska izvješća Društva Nadzorni odbor odlučuje većinom od ukupnog broja njegovih članova, a o svim drugim pitanjima za koja je nadležan prema zakonu i ovom Statutu Nadzorni odbor odlučuje većinom danih glasova.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se u pravilu jednom u svakome tromjesečju, a najmanje jednom polugodišnje.

Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti saziva ih zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

Sjednica Nadzornog odbora sazvat će se na obrazloženi prijedlog člana Nadzornog odbora ili Uprave.

Između dana sazivanja sjednice i dana njezinog održavanja ne smije biti manje od tri dana, osim za slučaj iznimne hitnosti.

                                     Članak 20.
                Nagrada članovima Nadzornog odbora

Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu (naknadu) za rad u Nadzornom odboru, u skladu s odlukom Glavne skupštine.

c) Glavna skupština
                                  Članak 21.
                                     Sastav
Glavnu skupštinu čine dioničari odnosno njihovi punomoćnici.

Svaki dioničar s pravom glasa ima pravo osobno sudjelovati u radu i odlučivanju Glavne skupštine.

Dioničar ima pravo ustupiti svoje pravo glasa i sudjelovanja u radu Glavne skupštine udruženju dioničara, financijskoj instituciji koja za dioničara drži dionice u pohrani ili drugom dioničaru odnosno drugoj osobi. Dioničar, zajedno s punomoći danom u pisanom obliku, svome punomoćniku mora dati jasnu uputu za glasovanje.

Dioničar odnosno punomoćnik dioničara može sudjelovati u radu sjednice Glavne skupštine, ako se najkasnije šest dana prije dana određenog za njeno održavanje u pisanom obliku prijavio za sudjelovanje.

                                     Članak 22.
                                          Saziv

Glavna skupština saziva se najmanje trideset šest dana prije dana određenog za njeno održavanje. U taj rok ne uračunava se dan objave poziva odnosno odluke o sazivu.

Glavnu skupštinu saziva Uprava.

Glavnu skupštinu redovito saziva Uprava u prvih osam mjeseci poslovne godine, a u slučajevima utvrđenim zakonom Glavnu skupštinu može sazvati Nadzorni odbor ili dioničari na temelju ovlaštenja koje im daje sud.

Odluka o sazivu, zajedno s dnevnim redom Glavne skupštine i prijedlozima odluka, objavljuje se u “Narodnim novinama” i na web stranicama dioničkog društva.

                                          Članak 23.
                                       Odlučivanje

Za pravno valjano donošenje odluka na Glavnoj skupštini mora biti zastupljena najmanje trećina dionica s pravom glasa, osim u slučaju iz članka 34. ovoga Statuta.

Glavna skupština odlučuje običnom većinom danih glasova, ako zakonom za pojedine odluke nije izričito propisana veća većina.

O različitim vrstama izvješća ne provodi se glasovanje.

                                        Članak 24.
                                     Pravo glasa

Pravo glasa na sjednici Glavne skupštine mogu ostvariti dioničari koji su šest dana prije dana određenog za održavanje sjednice upisani kao imatelji dionica u središnji depozitorij nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vodi kod SKDD.

Pravo glasa ostvaruje se putem pisanih glasačkih listića, zaokruživanjem riječi “za” ili riječi “protiv” na glasačkom listiću.

Pravo glasa može se ostvariti na sjednici Glavne skupštine, za jednu ili više točaka dnevnog reda istodobno, ili prije sjednice, predajom glasačkih listića službenoj osobi ovlaštenoj za tehničko praćenje rada sjednice Glavne skupštine.

Glasački listić, kojim se ostvaruje pravo glasa, obavezno sadrži ime, prezime, osobni identifikacijski broj člana Glavne skupštine, ukupni broj glasova kojima pojedini član Glavne skupštine raspolaže i ostvaruje pravo glasa, naziv pojedinih točaka dnevnog reda o kojima se obavlja glasovanje, riječi “za” i “protiv” uz naziv svake pojedine točke dnevnog reda, kratku uputu za glasovanje, te mjesto predviđeno za potpis člana Glavne skupštine.

                                       Članak 25.
                       Predsjednik Glavne skupštine

Predsjednika Glavne skupštine imenuje Nadzorni odbor dioničkog društva iz reda članova Nadzornog odbora, za svaku pojedinu sjednicu Glavne skupštine.

Predsjednik Glavne skupštine vodi sjednicu Glavne skupštine, objavljuje prijedloge odluka, objavljuje sadržaj donijetih odluka te supotpisuje zapisnik o radu sjednice Glavne skupštine.

                                      Članak 26.
                                      Zapisnik

O radu sjednice Glavne skupštine javni bilježnik vodi zapisnik.

VI. FINANCIJSKA IZVJEŠĆA, DOBIT I GUBITAK

                                         Članak 27.
                     Sastavljanje financijskih izvješća

Godišnja financijska izvješća Društva sastavlja Uprava na početku sljedeće poslovne godine za prethodnu poslovnu godinu, u skladu s propisima o računovodstvu.

Zajedno sa godišnjim financijskim izvješćima, uprava sastavlja izvješće o stanju Društva.

                                       Članak 28.
   Ispitivanje i utvrđenje godišnjih financijskih izvješća

Godišnja financijska izvješća i izvješće o stanju Društva Uprava je dužna, čim ih sastavi, bez odgađanja, podnijeti Nadzornom odboru radi ispitivanja i utvrđenja, zajedno s mišljenjem ovlaštenog revizora koji je obavio ispitivanje godišnjih financijskih izvješća.

Zajedno i istodobno s godišnjim financijskim izvješćima, Uprava je dužna Nadzornom odboru predočiti i prijedlog odluke o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u prethodnoj godini, koji prijedlog namjerava podnijeti Glavnoj skupštini za donošenje.

Ako Nadzorni odbor, nakon ispitivanja, dade suglasnost na godišnja financijska izvješća, ona se smatraju utvrđenima od strane Uprave i Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor može, nakon ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, prepustiti Glavnoj skupštini utvrđenje tih izvješća. U tom će se slučaju smatrati, da odluku o utvrđenju tih izvješća Glavnoj skupštini prepušta i Uprava.

                                       Članak 29.
                                 Upotreba dobiti

O upotrebi dobiti Društva ostvarene poslovanjem u prethodnoj godini ili u ranijim godinama, ako ta dobit nije raspoređena, odlučuje Glavna skupština.

Dobit ostvarena poslovanjem Društva može se upotrijebiti za:

a) unošenje u zakonske rezerve, u visini utvrđenoj zakonom te u rezerve za vlastite dionice,
b) pokriće gubitaka ostvarenih poslovanjem u prethodnoj godini,
c) povećanje temeljnog kapitala Društva iz sredstava sportskog dioničkog društva,
d) za isplatu dioničarima (dividendu).

Dobit ili dio dobiti može se ostaviti neraspoređenim odnosno utvrditi zadržanom dobiti, ako to zahtjevaju interesi sportskog dioničkog društva.

                                        Članak 30.
                                        Dividenda
Dividenda se utvrđuje u iznosu jednakom za svaku dionicu.

Pravo na isplatu dividende ostvaruje dioničar upisan u središnji depozitorij kod SKDD na dan isplate dividende.

Pojedinosti provedbe isplate dividende utvrđuje Uprava u skladu s odlukom Glavne skupštine.

                                      Članak 31.
                                       Gubitak

Gubitak Društva može se pokriti na teret rezervi .

Gubitak Društva iz prethodne poslovne godine može se ostaviti nepokrivenim, da bi ga se pokrilo na teret dobiti ostvarene poslovanjem u narednim godinama.

Gubitak kojeg nije moguće pokriti na neki način iz prethodnog stavka može se, uz pretpostavke utvrđene zakonom, pokriti pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala Društva.

VII. OBJAVE I PRIOPĆENJA DRUŠTVA

                                         Članak 32.
                                       Mjesta objave

Podaci i priopćenja Društva objavljuju se u „Narodnim novinama” Republike Hrvatske i na web stranicama Društva .

O pravodobnoj objavi podataka i priopćenja te o njihovom sadržaju brine se Uprava.

VIII. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

                                         Članak 33.
                                  Trajanje društva

Društvo je osnovano radi obavljanja sportske djelatnosti na neodređeno vrijeme.

Članak 34.
Odluka o prestanku sportskog dioničkog društva

O prestanku Društva (članak 367.st. 1. toč. 2. Zakona o trgovačkim društvima), Glavna skupština odlučuje većinom od tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na sjednici Glavne skupštine, uz dodatnu pretpostavku, da je na sjednici Glavne skupštine zastupljena najmanje jedna polovina temeljnog kapitala Društva.

Članak 35.
Likvidacija

Ako je u slučaju prestanka društva potrebno provoditi postupak likvidacije, taj postupak provodi direktor/direktorica Društva u svojstvu likvidatora.

IX. TROŠKOVI PREOBLIKOVANJA

                                   Članak 36.
                             Sadržaj troškova

Troškovi naknade povezani sa preoblikovanjem sportskog kluba – udruge za natjecanje u Društvo su:
1. troškovi revizora koji je izradio sve potrebne financijske i ostale dokumente utvrđene Zakonom o sportu potrebne za preoblikovanje udruge u Društvo,
2. troškovi pravnih savjetnika,
3. troškovi naknade javnog bilježnika,
4. troškovi administrativnih i sudskih pristojbi i naknada.

Sve troškove preoblikovanja konačno snosi Društvo i naknađuje ih osobama koje su podmirenje tih troškova predujmile tijekom postupaka iz prethodnoga stavka.

X. ZAKLJUČNE ODREDBE

                                 Članak 37.
                             Objava Statuta

Ovaj Statut objavit će se u “Narodnim novinama” i na web stranici Društva.

Članak 38.
Stupanje na snagu
Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar.”

Ad. 4. Dnevnog reda:

Upravni odbor predlaže osnivačkoj skupštini, da donese sljedeću odluku:

I. „IZABIRU SE članovi Nadzornog odbora sportskog dioničkog društva RK „PODRAVKA” s.d.d. i to:

1. Olivija Jakupec, OIB: 66578439567, Koprivnica, Fortunata Pintarića 22,
2. Hrvoje Kolarić, OIB: 96451259105, Zagreb, III Pile 12,
3. Anđelko Stričević, OIB: 95459732633, Koprivnica, M.P. Miškine 12 A,
4. Boris Garaj, OIB: 06789614586, Koprivnica, Braće Radić 5,
5. Jasna Golubić, OIB: 55776021148, Koprivnica, Ljudevita Gaja 25,
6. Dejan Tkalec, OIB: 06887519254, Koprivnica, I. Meštrovića 23,
7. dr. Dražen Sačer, OIB: 81945855293, Koprivnica, Hrvatske Državnosti 25.

II. Mandat izabranih članova Nadzornog odbora započinje od dana donošenja ove Odluke, a traje četiri godine.

III. Ova Odluka je podloga za upis izabranih članova Nadzornog odbora u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.”

Ad. 5. Dnevnog reda:

Upravni odbor predlaže osnivačkoj skupštini, da donese sljedeću odluku:

„I. Za revizora financijskih izvještaja sportskog dioničkog društva za 2014. godinu imenuje se revizorska tvrtka HODICON d.o.o., sa sjedištem u Koprivnici, Josipa Vargovića 2.

II. Ovlašćuje se uprava sportskog dioničkog društva da s imenovanim revizorom sklopi ugovor o provođenju revizije za naknadu u iznosu od 15.000,00 kuna uvećanoj za pripadajući PDV.”

RK PODRAVKA
KOPRIVNICA
Upravni odbor

Predsjednik:
Jorn Pedersen