Sa Skupštine // Foto Ivo Čičin-MašanskerPrema odluci Skupštine RK Podravke objavljujemo Javni poziv za upis i uplatu dionica za Rukometni klub Podravka s.d.d.

Prospekt, kao i Statut koji je donijela Skupština objavljeni na našoj stranici i u rubrici s naslovom Život kluba, a s podnaslovom Dokumenti.

JAVNI POZIV ZA UPIS I UPLATU DIONICA

RUKOMETNI KLUB PODRAVKA s.d.d.
(Prospekt)

Koprivnica, siječanj 2014.

SADRŽAJ
UVOD
1. TVRTKA, SJEDIŠTE I PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA KOJE SE PREOBLIKUJE (OSNIVA)
2. IZNOS TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA
3. BROJ DIONICA, ROD I NJIHOV NOMINALNI IZNOS
4. DAN USVAJANJA STATUTA DRUŠTVA
5. TVRTKA I SJEDIŠTE PREOBLIKOVATELJA
6. MJESTA PROVOĐENJA UPISA
7. VRIJEME POČETKA I KRAJA UPISA
7.1 TKO SMIJE SUDJELOVATI U UPISU
7.1.1 Ograničenja kod stjecanja dionica u s.d.d.
7.2 IZNOS NA KOJI SE DIONICA IZDAJE I ZA KOJI SE DIONICA PLAĆA (NOMINALNI IZNOS)
7.3 NAČIN UPISA DIONICA
7.4 NAČIN IZRAČUNA MAKSIMALNOG BROJA DIONICA
7.5 UPLATE SREDSTAVA
7.5.1 Inozemni priljevi u svrhu upisa dionica
7.6 POVRAT PREPLAĆENIH SREDSTAVA
7.6.1 Povrat pretplaćenih sredstava u inozemstvo
7.7 DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS – FIZIČKE OSOBE
7.8 DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS – PRAVNE OSOBE
7.9 DODATNE ISPRAVE / PODACI
8. DAN KADA PRESTAJE OBVEZA UPISNIKA AKO SE DO TAD DRUŠTVO NE PRIJAVI ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR
9. IZNOS KOJI TREBA UPLATITI ZA UPISANE DIONICE PRIJE UPISA DRUŠTVA U SUDSKI REGISTAR I POSLJEDICE AKO SE TO PRAVODOBNO NE UČINI
10. PODACIO POSEBNIM POGODNOSTIMA, ULOZIMA U STVARIMA I U PRAVIMA, PREUZIMANJU STVARI, TROŠKOVIMA OSNIVANJA, POSEBNIM PLAĆANJIMA I NAKNADAMA
11. NAČIN SAZIVANJA OSNIVAČKE SKUPŠTINE
12. NAJVEĆI IZNOS TROŠKOVA PREOBLIKOVANJA (OSNIVANJA) KOJI IDE NA TERET DRUŠTVA
13. ČIMBENICI RIZIKA VEZANI ZA UPIS DIONICA
14. FINANCIJSKI PREGLED POSLOVANJA KLUBA
14.1 OPĆI PODACI
14.2 FINANCIJSKI PODACI

 

UVOD
Postupak preoblikovanja RK Podravka u sportsko dioničko društvo odvija se sukladno odredbama Zakona o sportu (Narodne novine 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13).
Klub je, temeljem revizorskog izvješća iz travnja 2013. godine, ispunio uvjete za pokretanje stečajnog postupka prema posebnim propisima, a kako postupak nije pokrenut, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je dana 17. svibnja 2013. godine Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obvezno preoblikovanje, Klasa: UP/I-620-01/13-03/00002,Urbroj: 533-22-13-0001.
Temeljem odredbi čl. 40. Zakona o sportu, RK Podravka je obavio reviziju poslovanja za razdoblje od 2008. do 2012. godine te je izradio Elaborat na koji je dobio suglasnost Povjerenstva za profesionalne sportske klubove.
Postupak preoblikovanja RK Podravka započeo je izradom elaborata koji sadržava:
1. Izvješće ovlaštenog revizora o stanju imovine, pravima i obvezama sportskog kluba – udruge za natjecanje,
2. popis i procjenu vrijednosti imovine te popis svih tražbina prema sportskom klubu – udruzi za natjecanje, navedenih prema vrstama vjerovnika i njihovoj visini,
3. utvrđenje revizora o vrijednosti tražbina prema sportskom klubu – udruzi zanatjecanje,
4. utvrđenje revizora o vrijednosti prava korištenja sportske građevine koje može biti ulog u temeljni kapital s.d.d.-a,
5. pregled poslovanja sportskog kluba – udruge za natjecanje u proteklih pet godina, uz posebno iskazane prihode i rashode sportskog kluba – udruge za natjecanje u tome razdoblju, pobliži opis na što se oni odnose te godišnje račune dobiti i gubitka sportskog kluba – udruge za natjecanje u tome razdoblju,
6. popis članova sportskog kluba – udruge za natjecanje,
7. popis članova tijela sportskog kluba – udruge za natjecanje,
8. opis nadležnosti i međusobnog odnosa tijela sportskog kluba – udruge za natjecanje,
9. sportske rezultate sportskog kluba – udruge za natjecanje barem u posljednjihpet natjecateljskih sezona, broj reprezentativaca u svim kategorijama, ugovorne vrijednosti sportaša natjecatelja s kojima sportski klub – udruga za natjecanje ima ugovor, broj mladih sportaša po kategorijama,
10. potencijalne dioničare s.d.d.-a, pri čemu su posebno iskazani vjerovnici sportskog kluba – udruge za natjecanje, na temelju njihovog očitovanja na pisani poziv koji im je upućen od strane sportskog kluba – udruge za natjecanje, da iskažu svoj interes za pretvaranjem tražbina u ulog u s.d.d.-u,
11. procjenu potrebnih dodatnih sredstava za obavljanje djelatnosti sportskog dioničkog društva,
12. procjenu vrijednosti prava igranja na sportskoj građevini koju je utvrdio ovlaštenirevizor i iskaz jedinice lokalne samouprave, u čijem je vlasništvu predmetna sportska građevina, o roku na koji bi sportski klub-udruga za natjecanje imala pravo igranja,
13. prijedlog iznosa temeljnog kapitala s.d.d.-a,
14. nacrt statutas.d.d.-a u koje se preoblikuje sportski klub – udruga za natjecanje, s navedenom odredbom da će u roku od dva mjeseca od dana upisa s.d.d.-a u odgovarajuće registre, s.d.d. donijeti odluku o povećanju temeljnoga kapitala radi pretvaranja tražbina vjerovnika prema s.d.d.-u u uloge,
15. popis pravnih osoba u kojima je sportski klub – udruga za natjecanje član, a osobito trgovačkih društava u kojima je sportski klub – udruga za natjecanje član uz precizno navođenje visine udjela i prava koja udruga ima u tim trgovačkim društvima, te popis pravnih osoba preko kojih je sportski klub -udruga za natjecanje obavljala sportskedjelatnosti,
16. opis tijeka poslovanja pravnih osoba iz točke 15. ovoga stavka,
17. obrazloženje razloga zbog kojih je sportski klub-udruga za natjecanje svoju djelatnost, osim sudjelovanja u sportskim natjecanjima, obavljala preko pravnih osoba iz točke 15. ovoga stavka.
Preduvjet nastavka procesa preoblikovanja bila je suglasnost Povjerenstva za profesionalne sportske klubove na elaborat te utvrđivanje početnog iznos temeljnog kapitala od strane
Povjerenstva.

 

Upis i uplata dionica provode se u četiri redovita kruga te samo iznimno i u petom krugu.

 

U prvom krugu poziv se upućuje jedinici lokalne samouprave u kojoj je sjedište sportskog kluba udruge za natjecanje.

 

Ako se u prvom krugu ne upišu i uplate sve dioniceu roku koji ne može biti kraći od osam dana niti dulji od petnaestdana, preostali neupisani dio dionica mogu uplatiti članovi sportskog kluba udruge za natjecanje na koje otpada razmjerno jednak dio temeljnoga
kapitala.

 

Ako se i nakon drugog kruga ne upišu i ne uplate sve dionice u roku koji ne može biti kraći od osam dana niti dulji od petnaest dana, preostali neupisani dio dionica mogu uplatiti članovisportskog kluba -udruge za natjecanje, koji su upisali i uplatili dionice u drugom krugu
razmjerno svojim uplatama u drugom krugu.

 

Za preostali neupisani dio dionica upućuje se poziv javnosti na upis i uplatu dionica, a u tom krugu, koji ne može biti kraći od petnaest dana niti dulji od mjesec dana, mogu sudjelovati ičlanovi sportskog kluba -udruge za natjecanje koji su već upisali i uplatili dionice u prethodna
dva kruga, kao i oni koji to nisu učinili.

 

Ako i nakon četvrtog kruga nisu upisane i uplaćene sve dionice, Povjerenstvo iznimno može, vodeći računa o interesima sporta, dopustiti upućivanje poziva za upis i uplatu dionica u petom krugu, koji ne može biti kraći od petnaest dana niti dulji od mjesec dana, svim vjerovnicima sportskog kluba – udruge za natjecanje.

 

Ako i nakon četvrtog, odnosno iznimno dopuštenog petog kruga nisu uplaćene i upisane svedionice smatra se da preoblikovanje sportskog kluba – udruge za natjecanje nije uspjelo.

 

Javni poziv za upis i uplatu dionica (Prospekt) sastavljen je prema odredbama članka 196.
Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12 i 68/13).

 

1. TVRTKA, SJEDIŠTE I PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA KOJE SE PREOBLIKUJE (OSNIVA)
Tvrtka: Rukometni klub „PODRAVKA”, sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih djelatnosti.

 

Skraćena tvrtka sportskog dioničkog društva glasi: RK „PODRAVKA” s.d.d.

 

Sjedište Društva je u Koprivnici, Ulica Željka Selingera 3/a.

 

Predmet poslovanja Društva čine sljedeće djelatnosti:
• sudjelovanje u sportskim natjecanjima,
• sportska poduka,
• sportska priprema,
• sportska rekreacija,
• organiziranje i vođenje sportskih natjecanja,
• upravljanje i održavanje sportskih građevina.

 

2. IZNOS TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA
Temeljni kapital Društva iznosi 4.100.000,00 kn (četiri milijuna stotinu tisuća) kuna.
Uprava Društva je dužna u roku od dva mjeseca od upisa Društva u sudski registar donijeti odluku o povećanju temeljnoga kapitala, koja zamjenjuje odluku glavne skupštine, radi pretvaranja tražbina prema Društvu u uloge onih vjerovnika koji iskažu interes za pretvaranje tražbine u ulog, a sukladno odredbi čl. 43. st. 5. Zakona o sportu.

 

3. BROJ DIONICA, ROD I NJIHOV NOMINALNI IZNOS
Utvrđeni temeljni kapital u iznosu od 4.100.000,00 kuna podijeljen je na 41.000 redovnih dionica koje glase na ime, nominalnog iznosa 100 kuna svaka.

 

4. DAN USVAJANJA STATUTA DRUŠTVA
Statut RK „PODRAVKA” s.d.d. je usvojen dana 29. siječnja 2014. godine na skupštini RK „PODRAVKA”, a usvajanje je potvrđeno javnobilježničkim zapisnikom javnog bilježnika.

 

5. TVRTKA I SJEDIŠTE PREOBLIKOVATELJA
Tvrtka preoblikovatelja: RUKOMETNI KLUB PODRAVKA KOPRIVNICA
Skraćeni naziv Kluba: RK PODRAVKA
Sjedište Kluba: Koprivnica, Željka Selingera 3/a

 

6. MJESTA PROVOĐENJA UPISA
Upis će se provoditi u dolje navedenim poslovnicama PODRAVSKE BANKE d.d. u uredovnom vremenu istih.

 

POSLOVNICA ADRESA POŠTANSKIBROJ GRAD
Centrala Opatička 1a 48000 Koprivnica
Poslovnica Green Gold Ulica grada Vukovara 269f 10000 Zagreb

 

Od dana početka razdoblja upisa u prvom krugu, primjerak Javnog poziva zaupis i uplatu dionica (Prospekt) te Statut RK„PODRAVKA” s.d.d. bit će dostupni za razgledavanje na svakom upisnom mjestu te na web stranicama Kluba: https://www.rk-podravka.hr

 

Kako se prema odredbama članka 181. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 152/11, 111/12,144/12 i 8/13 ) i članka 44. st. 2. Zakona o sportu, odredba o sukcesivnom osnivanju dioničkog društva kod konkretnog preoblikovanja primjenjuju na odgovarajući način, u ovom trenutku nije potrebno priložiti izvješće o osnivanju, kao niti izvješće o reviziji (osnivanja) zbog činjenice da u prva 4 upisna kruga ulog u s.d.d. može biti isključivo novac, a ne postoji mogućnost unosa stvari i prava. Moguće je da se u prva 4 upisna kruga ne upišu sve dionice, pa bi moglo doći do petog upisnog kruga, kojeg treba dopustiti Povjerenstvo za profesionalne sportske klubove. Dionice se u petom krugu mogu uplatiti i zamjenom tražbine za ulog u s.d.d.-u, a vrijednosti tražbine kao uloga procjenjuje se i utvrđuje u skladu s člankom 40. stavkom 2. Zakona o sportu.
U tom slučaju će preoblikovatelj udruga RK Podravka od nadležnog registarskog suda zatražiti imenovanje revizora, čije izvješće će se pridodati ovom Prospektu, te će biti sastavni dio dokumentacije potrebne za upis novog s.d.d.-a u sudski registar.
Osim navedenog, sastavni dio Prospekta je i kratak financijski pregled pripremljen od strane RK Podravka, a utemeljen na Elaboratu prihvaćenom od strane Povjerenstva za profesionalne sportske klubove.

 

7. VRIJEME POČETKA I KRAJA UPISA
Upis i uplata dionica će se, sukladno odredbama članka 44. Zakona o sportu provoditi u četiri redovita upisna kruga te iznimno i u petom upisnom krugu. Pri tom je moguće da se sve dionice upišu i uplate prije četvrtog kruga,ako ovlaštenici (upisnici) iz prvog i/ili drugog i/ili trećeg kruga iskoriste pravo na upis cjelokupnog ponuđenog broja dionica.

 

Definirani raspored spomenutih upisnih krugova je kako slijedi:
Prvi upisni krug započinje na dan 5. veljače 2014. godine (srijeda) u 8,00 sati i završava na dan 13. veljače 2014. godine (četvrtak) u 12,00 sati. U prvom krugu dionice može upisati i uplatiti u novcu jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište Kluba.

 

Drugi upisni krug započinje na dan 14. veljače 2014. godine (petak) u 8,00 sati i završava na dan 28.veljače 2014. godine (petak) u 12,00 sati.Drugi upisni krug bit će proveden ako se u prvom krugu ne upišu sve dionice, a u njemu mogu sudjelovati svi članovi Kluba, upisom i istovremenom uplatom dionica u novcu.

 

Treći upisni krug započinje na dan 3. ožujka 2014. godine (ponedjeljak) u 8,00 sati,a završava na dan 11. ožujka 2014. godine (utorak) u 12,00 sati. Treći upisni krug bit će proveden ako se u drugom krugu ne upišu sve dionice, u trećem krugu mogu sudjelovati članovi kluba koji su sudjelovali u upisu dionica u drugom upisnom krugu i upisati i istovremeno uplatiti u novcu dionice razmjerno svojim uplatama u drugom krugu.

 

Četvrti upisni krug započinje na dan 13. ožujka 2014. godine (četvrtak) i završava na dan 27. ožujka 2014. godine (četvrtak) u 12,00 sati. Četvrti upisni krug bit će proveden ako u trećem krugu ne budu upisane sve dionice, a za četvrti krug poziv se upućuje javnosti kao i svim članovima Kluba, bez obzira jesu li u prethodnim krugovima upisali dionice. Dionice se upisuju uz istovremenu uplatu u novcu.

 

Peti upisni krug – ako i nakon četvrtog krugane budu upisane i uplaćene sve dionice, Povjerenstvo za profesionalne sportske klubove iznimno može, vodeći računa o interesima sporta, dopustiti upućivanje poziva za upis i uplatu dionica zamjenom tražbina vjerovnika za ulog, kao i uplatom u novcu petom krugu, koji ne može biti kraći od petnaest dana niti dulji od mjesec dana, no isključivo svim vjerovnicima sportskog kluba udruge za natjecanje, te jedinici lokalne samouprave (Grad Koprivnica) radi pretvaranja tražbina prenesenih na Grad Koprivnica po osnovi poreza i drugih javnih davanja u temeljni kapital odnosno dionice.
Vrijeme početka i kraja petogkruga bit će objavljeno naknadno u posebnim obavijestima.
Gore navedeni razmaci između upisnih krugova određeni su u svrhu konstatacije stanja s upisima dionica, kao i izračuna prava upisa u narednom upisnom krugu.
Po proteku roka za upis dionica, a najkasnije do 30. lipnja 2014. godine, preoblikovatelj RK Podravka izvršit će konačni raspored dionica upisnicima.
7.1 TKO SMIJE SUDJELOVATI U UPISU
Pravo sudjelovanja u upisu razlikuje se od kruga do kruga:

 

• U prvom krugu pravo upisa ima isključivo Grad Koprivnica kao jedinica lokalne samouprave u kojoj je sjedište sportskog kluba – udruge za natjecanje RK Podravka.
• U drugom krugu mogu sudjelovati isključivo članovi sportskog društva – udruge za natjecanje RK Podravka, sukladno popisu članova zaključenom na dan 13. veljače 2014. godine pri čemu na svakog od njih otpada razmjeran dio preostalog temeljnog kapitala.
• U trećem krugu mogu sudjelovati isključivo članovi sportskog društva – udruge za natjecanje RK Podravka koji su upisali i uplatili dionice u drugom krugu, razmjerno uplatama u drugom krugu.
• U četvrtom krugu mogu sudjelovati sve domaće i strane pravne i fizičke osobe, uključujući i članove sportske udruge koji nisu ili jesu sudjelovali u upisu dionica u prethodnim krugovima.
• U eventualnom petom krugu mogu sudjelovati svi vjerovnici sportskog kluba – udruge za natjecanje, te Grad Koprivnica s tražbinama prenesenim s Republike Hrvatske po osnovi poreza i drugih javnih davanja.

 

U drugom i trećem krugu upisa, Upisnica će se smatrati nevažećom ako je podnese osoba koja nije član sportskog društva – udruge za natjecanje RK Podravka.

 

Pri upisu pripadnost sportskom klubu – udruzi za natjecanje RK Podravka dokazuje se članskom iskaznicom izdanom od strane RK Podravka. Ukoliko upisnik pri upisu ne posjeduje člansku iskaznicu, njegovi osobni podaci s identifikacijskih isprava moraju odgovarati podacima s popisa članova u najmanje dvije od tri raspoložive kategorije. Konkretno, ime i prezime te datum rođenja moraju biti identični u oba izvora. Ukoliko u bazi podataka o članovima RK Podravka nedostaje datum rođenja, minimalno se moraju slagati ime i prezime, te adresa u oba izvora. U slučaju lako uočljive tiskarske pogreške u imenu i/ili prezimenu, a unatoč kojoj se nedvojbeno može ustanoviti podudarnost identiteta upisnika kao člana RK Podravka, upis će se ipak obaviti. Takve Upisnice bit će tijekom upisa posebno označene, te će se ako se utvrdi da Upisnik ipak nije imao pravo upisa smatrati nevažećim.

 

U slučaju neispravnosti podataka na popisu RK Podravka koja ne omogućuje identifikaciju upisnika kao člana RK Podravka, sukladno gore opisanim pravilima, RK Podravka je jedini ovlašten izdati potvrdu da je dotičnaosobačlan koji imapravo sudjelovanja u upisu. Isto će se provoditi izravnom komunikacijom upisnih mjesta i dežurnih službi RK Podravka u vrijeme trajanja upisa.

 

7.1.1 Ograničenja kod stjecanja dionica u s.d.d.
Zakon o sportu (članak 31. i članak 32.) propisuje da s.d.d. mogu osnovati i biti njegovim članom domaće i strane, fizičke i pravne osobe. Pri tome jedna osoba ne može imati dionice u više s.d.d.-a istoga sporta u iznosu višem od 1% ukupnoga temeljnog kapitala u bilo kojemod tih s.d.d.-a. Ovo ograničenje se ne primjenjujena Republiku Hrvatsku niti na jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave i Grad Zagreb.

 

Dionice u s.d.d, izravno, neizravno ili preko povezanih osoba ne mogu imati osobe čiji poslovi i djelatnosti mogu neposredno utjecati na sustav natjecanja u odgovarajućem sportu, a osobito sportaši, sportski suci, menadžeri u sportu i osobe koje su članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica. Također, dionice u s.d.d-u, izravno, neizravno ili preko povezanih osoba ne može imati s.d.d. koje obavlja djelatnost sudjelovanja u sportskim natjecanjima istoga sporta.
Jedna osoba može izravno, neizravno ili preko povezanih osoba u s.d.d.- u imati dionice na koje otpada višeo d25% temeljnoga kapitala s.d.d.-a samo uz suglasnost Povjerenstva.

 

7.2 IZNOS NA KOJI SE DIONICA IZDAJE I ZA KOJI SE DIONICA PLAĆA (NOMINALNI IZNOS)
Iznos na koji se dionica izdaje i za koji se dionica plaća (nominalni iznos) je 100,00 kn.

 

7.3 NAČIN UPISA DIONICA
Upis dionica obavlja se potpisom 3 (tri) primjerka Upisnice – izjave o upisivanju dionica RK Podravka sportskog dioničkog društva za obavljanje sportskih djelatnosti te uplatom potrebne svote novca u poslovnicama PODRAVSKE BANKE d.d. Svota novca, koju je potrebno uplatiti istodobno s popunjavanjem Upisnice, dobije se množenjem broja dionica koje se upisuju i nominalnog iznosa jedne dionice.
Najmanji broj dionica za koji se može popuniti upisnica je 1 dionica, što znači da iznos uplaćenog novca mora biti najmanje u visini nominalnog iznosa jedne dionice koja je određena na razini od 100,00 kn.

 

Najveći broj dionica za koji se može popuniti Upisnica je ograničen sukladno pravilima svakog pojedinog kruga te će biti objavljen u posebnim obavijestima koje će se javno objavljivati prije početka svakog upisnog kruga.

 

7.4 NAČIN IZRAČUNA MAKSIMALNOG BROJA DIONICA
Maksimalni broj dionica koji se može upisati u svakom upisnom krugu proizlazi iz Zakona o sportu.
• Prvi krug nema maksimalnog ograničenja upisa -jedinica lokalne samouprave ima pravo upisati i uplatiti cjelokupni ponuđeni temeljni kapital u iznosu 4.100.000,00 kn, a minimalno ograničenje upisa iznosi 1.000.000,00 kn.
• Drugi krug – preostali broj dionica iz prvog kruga dijeli se po razmjernom principu svakom članu sportskog društva – udruge za natjecanje RK Podravka prema formuli: maksimalni broj dionica = preostali broj dionica/broj članova RK Podravka. Uslučaju da dobivena vrijednost nije cijeli broj, zaokružuje se na prvi veći cijeli broj.
•Treći krug – preostali neupisani dio dionica mogu uplatiti članovi sportskogkluba – udruge za natjecanje, koji su upisali i uplatili dionice u drugom krugu razmjerno svojim uplatama u drugom krugu. Način izračuna maksimalnog broja dionica koje se mogu upisati je kako slijedi:
a) Udio u uplatama u drugom krugu (u %) = (uplata u drugom krugu u kn / ukupno uplaćeno u drugom krugu u kn) x 100
b) Maksimalni broj dionica koji se ima pravo upisati u 3. krugu = udio u uplatama u drugom krugu (u %) x preostali broj dionica raspoloživ za upis u trećem krugu
c) Dobiveni decimalni broj pod b) zaokružuje se na prvi veći cijeli broj
U slučaju da upisi premaše raspoloživi broj dionica izdavatelj zadržava pravo umanjiti raspoređene dionice po razmjernom principu, pri čemu će se voditi računa da se rasporedi cjelokupni preostali temeljni kapital.
• Četvrti krug – načelno nema ograničenja upisa i uplate cjelokupnog preostalog temeljnog kapitala. U slučaju da upis premaše raspoloživi broj dionica izdavatelj zadržava pravo umanjiti raspoređene dionice po razmjernom principu, pri čemu će se voditi računa da se rasporedi cjelokupni preostali temeljni kapital. Pri tome, upisnicima koji su upisali jednu dionicu neće se umanjivati upis, dok će svi preostali upisnici dobiti razmjerno umanjen broj dionica, uz primjenu zaokruživanja na niže.
Eventualni ostatak dionica rasporedit će se po upisnicima prema kriteriju veličine uplate dodjelom jedne dodatne dionice, počevši od najviše uplate prema nižima, dok se ne iskoristi preostali broj dionica.

 

7.5 UPLATE SREDSTAVA
Uplate sredstava obavljaju se u svim poslovnicama PODRAVSKE BANKE d.d., istovremeno s popunjavanjem i potpisivanjem Upisnice.
Ukoliko se uplate vrše bezgotovinskim platnim prometom preko drugih banaka, u poslovnicama FINA-e ili u uredima Hrvatske pošte, iste moraju biti na definiranom računu u PODRAVSKOJ BANCI d.d. prije nego se prihvati upis. U tom slučaju, uz upisnicu je potrebno priložiti dokaz o uplati. Na posljednje dane svakog upisnog kruga uplate koje se vrše izvan mreže PODRAVSKE BANKE d.d. moraju se izvršiti najkasnije do 12 h, kako bi iste bile evidentirane na posebnom upisnom računu tekućeg radnog dana.
Bezgotovinske uplate moraju se izvršiti na slijedeći način:

 

IBAN: HR4723860021000000554
Model: 67
Poziv na broj: OIB građana/OIB poslovnog subjekta.

 

7.5.1 Inozemni priljevi u svrhu upisa dionica
Doznake iz inozemnih banaka u svrhu uplate upisanih dionica RK Podravka, osim u HRK mogu biti isključivo u valutama koje kotiraju na službenoj tečajnoj listi PODRAVSKE BANKE d.d.Navedeni priljevi moraju biti zaprimljeni na definiranom računu Banke prije nego se prihvatiupis (do posljednjeg dana svakog upisnog kruga) te Banka mora zaprimiti valjano ispunjenu i ovjerenu Upisnicu, na način i s prilozima navedenim u točki 7.7. prospekta.
Sve uplate iz inozemstva u stranim valutama, u iznosu manjem od protuvrijednosti HRK 150.000,00 bit će otkupljene prema kupovnom tečaju PODRAVSKE BANKEd.d.na dan primitka priljeva, a sukladno Terminskom planu izvršenja naloga za plaćanje.

 

7.6 POVRAT PREPLAĆENIH SREDSTAVA
Povrat eventualnog viška uplaćenih sredstava izvršit će se na račune naznačene u Upisnicama u roku od 15 dana po isteku kruga upisa na koji se je uplata odnosila.

 

7.7 DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS – FIZIČKE OSOBE
Kad se upis vrši:

 

a) u svoje ime i za svoj račun,
– hrvatski državljani prilikom upisa dionica trebat će predočiti izvornik i priložiti presliku identifikacijske isprave (osobne iskaznice ili putovnice), te predočiti dokaz o otvorenom transakcijskom računu u bilo kojoj domaćoj banci (kartica tekućeg računa, štedna knjižica, ugovor o otvaranju računa),
Ako fizička osoba – rezident nema otvoren račun niti u jednoj od banaka u RH, može ga otvoriti u PODRAVSKOJ BANCI d.d. ili u nekoj drugoj banci u RH.

 

– strani državljani prilikom upisa trebat će predočiti izvornik i priložiti presliku identifikacijske isprave (osobne iskaznice ili putovnice) te podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB) kao i dokaz o postojanju računa otvorenog kod poslovne banke u Republici Hrvatskoj.

 

b) u ime i za račun druge punoljetne i poslovno sposobne fizičke osobe,
prilikom upisa dionica trebat će predati dva (2) primjerka punomoći (obrazac dostupan u svim poslovnicama PODRAVSKE BANKE d.d. i na Internet stranici http://www.poba.hr/ ili samostalna sačinjena punomoć sa svim potrebnim podacima) ovjerena kod javnog bilježnika, odnosno u diplomatsko-konzularnom predstavništvuRH -za hrvatske državljane s prebivalištem u inozemstvu. Punomoć ne mora biti ovjerena, ako je izdana odvjetniku. Jedan primjerakpunomoć i zadržava se za potrebe javnog bilježnika, a drugi za potrebe društva koje se preoblikuje.
U slučaju da je punomoć sačinjena na stranom jeziku, tada punomoć treba biti prevedena na hrvatsk ijezik, odstrane ovlaštenog sudskog tumača za predmetni strani jezik te potkrijepljena apostilom (potvrdom, žigom,ovjerom) inozemnih sudova.
• predočiti identifikacijsku ispravu punomoćnika i priložiti njezinu presliku, te dokaz o postojanju transakcijskog računa otvorenog kod poslovne banke u Republici Hrvatskoj, na ime vlastodavca ili punomoćnika, uz uvjet da je punomoćnik opunomoćen za primitak povrata uplaćenog iznosa.

 

c) u ime svog maloljetnog djeteta ili druge osobe pod skrbništvom,
• Izvod iz matične knjige rođenih, bez obzira na starost dokumenta
• podatak o osobnom identifikacijskom broju djeteta ili druge osobe pod skrbništvom,
• identifikacijsku ispravu roditelja ili skrbnika i njezinu presliku
• kartica tekućeg računa roditelja/skrbnika.

 

7.8 DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS – PRAVNE OSOBE
Ako je upisnik pravna osoba, fizička osoba koja vrši upis u ime pravne osobe, dužna je na upisnom mjestu predočiti službeni osobni dokument (osobnu ispravu) kojom dokazuje svoj identitet (osobna iskaznica ili putovnica).
Ako je upisnik pravna osoba i rezident, obvezan je na upisnom mjestu uručiti:
• presliku izvoda iz sudskog registra poslovnog subjekta;
• podatak o osobnom identifikacijskom broju
• podatak o broju poslovnog računa kod jedne od banaka u RH
Ako je upisnik pravna osoba i nerezident obvezan je na upisnom mjestu uručiti:
• presliku javnobilježnički ovjerenog rješenja o osnivanju društva, prevedenog od stalnog sudskog tumača;
• presliku ugovora o nerezidentnom kunskom računu otvorenom na ime poslovnog subjekta;
• osobne podatke o zakonskom zastupniku ili opunomoćeniku;
• zakonski zastupnik ili opunomoćenik obvezni su kod upisa predočiti službeni osobni dokument putem kojeg je moguće utvrditi njihov identitet, a punomoćnik je dužan predati punomoć, koja ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika ako je izdaje jedinica lokalne samouprave ili ako se punomoć izdaje odvjetniku.

 

7.9 DODATNE ISPRAVE / PODACI
Ovlaštene osobe na upisnom mjestu mogu zatražiti i dodatne, druge, osobne službene dokumente, odnosno druge prikladne isprave, ukoliko se kod upisa utvrdi nesklad ili nepotpunost podataka, kod razmatranja dokumenta koji se trebaju uručiti kod upisa dionica, bilo podataka o upisniku, pravnoj ili fizičkoj osobi, opunomoćeniku ili računu koji će poslužiti za predviđena plaćanja.
Ukoliko bi se, prema važećim propisima o sprječavanju pranja novca, trebali dostaviti i neki drugi podaci o upisniku, ovlaštene osobe na svakom pojedinom upisnom mjestu zatražit će takve podatke i isti će se smatrati obvezujućim za pravovaljani upis dionica. Upis se neće izvršiti, odnosno upisnica se neće prihvatiti, prije dostave takvih podataka, a isti se moraju dostaviti u vremenskom razdoblju upisa, koje vrijedi za odnosni upisni krug.

 

8. DAN KADA PRESTAJE OBVEZA UPISNIKA AKO SE DO TADA DRUŠTVO NE PRIJAVI ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR
Obveza upisnika prestaje 31. srpnja 2014. godine.

 

9. IZNOS KOJI TREBA UPLATITI ZA UPISANE DIONICE PRIJE UPISA DRUŠTVA U SUDSKI REGISTAR I POSLJEDICE AKO SE TO PRAVODOBNO NE UČINI
Tijekom prva četiri upisna kruga upis dionica odvija se istodobno s uplatom svake dionice i to u cijelosti. U slučaju da je upisnik popunio i potpisao upisnicu, a nije izvršio uplatu sredstava, ili je uplatio iznos manji od minimalnog iznosa za jednu dionicu, upisnica će se smatrati nevažećom i neće se razmatrati prilikom raspoređivanja dionica.

 

10. PODACI O POSEBNIM POGODNOSTIMA, ULOZIMA U STVARIMA I U PRAVIMA, PREUZIMANJU STVARI, TROŠKOVIMA OSNIVANJA, POSEBNIM PLAĆANJIMA I NAKNADAMA
Za nijednog upisnika dionica nisu predviđene posebne pogodnosti, glede sadržaja prava koje proizlaze iz dionica.
Ako nakon četvrtog kruga nisu upisane i uplaćene sve dionice, Povjerenstvo za profesionalne sportske klubove iznimno može, vodeći računa o interesima sporta, dopustiti upućivanje poziva za upis i uplatu dionica u petom krugu, koji ne može biti kraći od petnaest dana niti dulji od mjesec dana, svim vjerovnicima sportskog kluba – udruge za natjecanje.
Dakle, moguće je da se u petom krugu osim uplata u novcu od strane vjerovnika kluba, pojavi unos u pravima, tj. vjerovnici kluba će moći uplatiti dionice zamjenom tražbina vjerovnika za ulog u s.d.d. Ukoliko dođe do petog upisnog kruga preoblikovatelj RK Podravka će o tome prikladno i pravodobno obavijestiti zainteresirane subjekte.
Unos u stvarima kao i preuzimanje stvari u konkretnom preoblikovanju se ne događa niti predviđa.
Posebna plaćanja i naknade nisu predviđeni, a troškovima preoblikovanja (osnivanja) navodi se u točki 12. ovog prospekta.

 

11. NAČIN SAZIVANJA OSNIVAČKE SKUPŠTINE
Osnivačka skupština bit će sazvana najkasnije dva mjeseca po proteku roka za upis dionica objavom poziva u javnim glasilima te putem službene web stranice kluba, barem 15 dana prije njenog održavanja.
Mjesto održavanja osnivačke skupštine je Koprivnica.

 

12. NAJVEĆI IZNOS TROŠKOVA PREOBLIKOVANJA (OSNIVANJA) KOJI IDE NA TERET DRUŠTVA
Najveći iznos troškova preoblikovanja (osnivanja) koji može ići na teret društva je najviše do 200.000,00 kn uvećano za PDV, a što se odnosi na usluge financijske institucije kod koje se obavlja uplata dionica, trošak javnobilježničkih i odvjetničkih usluga, možebitni troškovi izrade revizorskih izvješća, troškovi oglašavanja, troškovi sazivanja i održavanja osnivačke skupštine i troškovi povezani s upisom s.d.d.- a u sudski registar.

 

13. ČIMBENICI RIZIKA VEZANI ZA UPIS DIONICA
Ulaganjem u dionice ulagači se izlažu brojnim rizicima te bi prije ulaganja svaki ulagač trebao detaljno proučiti sve informacije o predmetnim rizicima, zajedno s ostalim informacijama koje su navedene u Prospektu, obzirom da bi takvo ulaganje moglo značajno utjecati na ostvarenu dobit odnosno gubitak ulagača.
U nastavku ovog poglavlja navedeni su rizici ulaganja u dionice, a koji predstavljaju minimum informacija koje potencijalni ulagači trebaju uzeti u obzir prilikom donošenja odluke o eventualnom upisu dionica. Niže navedeni rizici predstavljaju isključivo najvažnije rizike koji su svojstveni ulaganju u dionice, međutim ne obuhvaćaju one dodatne rizike koji u trenutku sastavljanja Prospekta nisu bili poznati ili ih preoblikovatelj trenutno smatra nevažnima, a koji bi mogli značajno ili štetno utjecati na poslovanje Kluba, njegovo financijsko stanje i rezultate poslovanja, a samim time posljedično i na utjecati na vrijednost dionice.
Uz sve ovdje izložene rizike ključno je da potencijalni ulagači samostalno procjene financijsko stanje, potencijal i rizike vezane uz Klub, te temeljem istog donesu odluku o eventualnom upisu dionica, u protivnom bi mogli izgubiti značajan dio ulaganja.
RK Podravka nema namjeru uključiti dionice u trgovinski sustav Zagrebačke burze ili drugog organiziranog tržišta, čime je izražen rizik nelikvidnosti dionica.

 

DIONICE
(osnovna svojstva i rizici)
Svojstva
Dionice su vlasnički, prenosivi financijski instrumenti s varijabilnim prihodom. Nemaju unaprijed utvrđeno dospijeće i povrat uloženog iznosa. Dionice izdaju dionička društva, a one predstavljaju dio temeljnog kapitala dioničkog društva. Kupnjom dionica postajete suvlasnikom društva čije ste dionice kupili. To znači da ste u proporcionalnom udjelu vlasnik imovine kojom društvo raspolaže.
Suvlasništvo u društvu daje vam pravo upravljanja kao i pravo na proporcionalno sudjelovanje u dobiti društva.
Razlikujemo dvije vrste dionica: redovne i povlaštene.
Redovne (obične) dionice svojim imaocima daju pravo na upravljanje i pravo na sudjelovanje u dijelu dobiti (dividendi).
Povlaštene dionice imaju obilježja i redovnih dionica i obveznica. U pravilu imaju prioritet pred redovnima pri isplati dividende, prvenstvo naplate u postupku stečaja, ali nemaju pravo glasa na skupštini, što znaci da nemaju pravo odlučivanja o pitanjima upravljanja dioničkim društvom.

 

Cijena
Jedna od najvažnijih odlika dionice je njena utrživost. Tržišna cijena dionice je rezultat ponude i potražnje na tržištu kapitala. Ako je potražnja određenih dionica veća, a ponuda slabija, onda će cijena dionica rasti, i obrnuto, slabljenjem potražnje i jačanjem ponude dionica, vrijednost dionica pada.

 

Povrat ulaganja
Potencijalni povrat od ulaganja u dionice izravno je povezan sa stupnjem rizičnosti. U pravilu, što je veći potencijalni povrat to je veći i stupanj rizičnosti investiranja u dionice.
Prednosti ulaganja u dionice najviše se iskazuju kada društvo čiji ste suvlasnik pozitivno posluje, tj. kada stvara dobit. Tada se korist dioničara očituje povećanjem vrijednosti dionice i/ili isplatom dividende. Društvo u pravilu zadržava dio ostvarene dobiti koju npr. ulaže u novu imovinu, uz očekivanje veće dobiti u slijedećim poslovnim godinama. Drugi dio ostvarene dobiti društvo može isplatiti na račune svojih dioničara – isplata dividende, no to nije zakonska obveza društva.
Ukoliko tržišna cijena vaše dionice raste, tada će vaš povrat predstavljati razliku između tržišne i nabavne cijene.
Dionice predstavljaju financijske instrumente u kojima su sadržana određena prava imatelja dionice:
• isplata dividende
• glas na skupštini dioničara
• pravo prvokupa
• pravo na izvještavanje
• udio u likvidacijskoj masi

 

Rizici ulaganja u dionice
Kupnja i prodaja dionica pretpostavlja preuzimanje značajnih rizika.
Nezadovoljavajući ili negativan prinos može nastati djelovanjem sljedećih općih rizika:
1. rizik smanjenja vrijednosti financijskog instrumenta uslijed globalnih i/ili regionalnih recesija
2. tečajnih rizika, odnosno rizik promjene tečaja
3. rizici koji ovise o promjeni rejtinga određene zemlje, i to kao:
– rizik izostanka plaćanja duga određene zemlje
– politički rizik, uključujući i rizik neočekivanih regulatornih promjena koje utječu na tržište kapitala i položaj ulagača
4. rizik smanjenja vrijednosti financijskog instrumenta uslijed općeg rasta cijena (rizik inflacije)
5. rizik nemogućnosti prodaje financijskog instrumenta zbog smanjenje potražnje ili neefikasnosti tržišta (rizik likvidnosti)
6. rizik smanjenja vrijednosti dionice zbog pada kreditnog rejtinga izdavatelja (rizik izdavatelja)
7. rizik smanjenja ili potpunog gubitka vrijednosti dionice zbog otvaranja stečajnog postupka nad izdavateljem (rizik stečaja)
8. rizik promjene vrijednosti dionice zbog špekulativnih aktivnosti velikih investitora i velikih korporativnih akcija na burzi ( rizik psihologije tržišta)
9. rizik promjene i/ili uvođenja novih regulatornih ograničenja ili obaveza vlasnicima dionica od strane države i nadležnih tijela (rizik promjene poreznih propisa )
10. rizik kvara na informatičkim sustavima i/ili rizik prekida komunikacijskih veza između banaka, centralnih depozitorija i/ili klirinških kuća, uređenih javnih tržišta, MTP i sistemskog internalizatora (tehnički rizik)
11. rizik namire uslijed neispunjavanja obveza jedne od ugovornih strana u transakciji
12. rizik pada vrijednosti dionice uslijed uobičajenih periodičnih kretanja cijena na tržištu (rizik volatilnosti)
13. rizik neisplate dividende

 

Obzirom na velik broj rizika povezanih s ulaganjem u dionice, ova vrsta financijskih instrumenata prikladna je investitorima koji očekuju viši prinos na svoje ulaganje, ali su pritom spremni preuzeti i visoku razinu rizika. Obzirom da stjecanjem dionica u proporcionalnom udjelu postajete i vlasnikom imovine kojom društvo raspolaže, takvo suvlasništvo u društvu daje vam pravo upravljanja kao i pravo na proporcionalno sudjelovanje u dobiti društva, što nije slučaj kod ostalih vrsta financijskih instrumenata.

 

14. FINANCIJSKI PREGLED POSLOVANJA KLUBA

 

14.1 OPĆI PODACI
Sportski klub -udruga za natjecanje Rukometni klub „Podravka” osnovan je 1955. godine i svojim sportskim rezultatima znatno je pridonio afirmaciji Koprivnice kao sportske sredine. Iznimni sportski rezultati, među kojima se svakako posebno ističe titula pobjednika EHF Lige prvakinja 1996. godine, uz dugogodišnju dominaciju u prvoj hrvatskoj rukometnoj ligi i kup – natjecanjima, svakako su takva osobitost kakvu malo koja gradska sredina u Hrvatskoj ima i može se s njome podičiti.

 

14.2 FINANCIJSKI PODACI
Rekapitulacija tražbina prema profesionalnom sportskom klubu po vrstama i njihovoj visini

 

Red.br. Naziv Iznos HRK
1. Tražbine vjerovnici 634.472,67
2. Tražbine za porez na dodanu vrijednost 1.006.578,97
3. Tražbine za porez na dohodak iz obrta igrača i trenera 159.260,09
4. Tražbine za porez na dohodak ugovor o djelu 52.446,64
5. Ostale tražbine po ugovoru o djelu 68.166,20
6. Obveze za kredite u zemlji (Podravka d.d.) 3.500.000,00
7. Obveza po poreznom nadzoru 1.873.762,00
Ukupno tražbine prema sportskom klubu na dan 31.10.2013. 7.294.686,57

 

Prihodi i rashodi

 

PRIHODI I RASHODI

 

OPIS 2010 2011 2012
tisućama kuna
PRIHODI 11.840 8.085 8.970
Prihodi od osnovne djelatnosti 9.066 7.773 7.527
Ostali poslovni prihodi 2.774 311 1.444

 

RASHODI 9.922 7.445 8.587
Materijal i energija 188 184 126
Otpis-amortizacija 13 5 2
Troškovi zaposlenika i pomoćnog osoblja 1.282 894 762
Ostali troškovi 4.169 4.151 4.336
Troškovi usluga 2.666 1.538 2.266
Ostali poslovni rashodi 1.604 673 1.094
Rezerviranje troškova – – –

 

GUBITAK/DOBIT 1.918 640 383

 

Bilanca

 

Opis bilančnih pozicija Stanje u kunama po knjigovodstvu Udruge i stanje utvrđeno revizijom na dan 31.12.2012.
UKUPNO IMOVINA 4.517.031
Nefinancijska imovina 157.705
Financijska imovina 4.359.326
Uk. novac u banci i blagajni 104.692
Uk.depoziti, jamč. i potr. od radnika za više plać. por. 3.713.651
Uk. zajmovi
Uk. potraživanja za prihode – kupci i ispravak potraživ. 202.441
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda 338.542
UKUPNO OBVEZE I VLASTITI IZVORI 4.517.031
OBVEZE 6.102.508
Uk. obveze za rashode 4.646.378
Uk. obveze za kredite i zajmove 1.456.130
Uk. odgođeno plaćanje rashoda i prih. bud. razd.
VLASTITI IZVORI -1.585.477

 

Procjenjuje se, da za daljnje normalno obavljanje djelatnosti sportskog dioničkog društva to društvo treba ostvarivati prihode na razini prihoda ostvarivanih u 2012. godini (8.900.000,00 kn) te da daljnja sredstva za redovito obavljanje djelatnosti i sudjelovanje u sportskim natjecanjima neće biti potrebna, jer će se razumnim gospodarenjem raspoloživim sredstvima u zadanim okvirima mogućih prihoda na dostatnoj razini moći održavati djelatnost i sudjelovanje u sportskim natjecanjima.

 

Sredstva potrebna za normalno obavljanje djelatnosti sportskog dioničkog društva, u potrebnoj visini od 8.900.000,00 kn na godišnjoj razini, sportsko dioničko društvo pribavljat će u najvećoj mjeri na temelju ugovora o sponzorstvu s tradicionalnim glavnim sponzorom – PODRAVKA d.d. te ostvarivanjem prihoda iz ugovora o sponzorstvu s drugim partnerima, zatim iz prihoda od marketinga temeljem odgovarajućih ugovora s brojnim drugim partnerima te iz prihoda od ulaznica za utakmice u domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima.

 

Naprijed navedeni izvori sredstava bit će na godišnjoj razini dostatni za pokrivanje troškova i izdataka profesionalnog sportskog pogona, kao i za podmirivanje troškova i izdataka mlađih kategorija i uzrasta rukometašica. Tijekom 2012. i 2013. godine, tijela sportskog kluba – udruge za natjecanje poduzela su brojne mjere na racionalizaciji svih vrsta troškova, koje mjere omogućuju, da se na naprijed navedenoj razini prihoda mogu osigurati potpuni i kvalitetni uvjeti za normalno obavljanje sportske djelatnosti, uz ostvarivanje sportskih rezultata profesionalnog pogona i ostalih rukometnih ekipa najmanje na razini kako je ostvarivana u prethodnim godinama.

 

Prospekt izradio Rukometni klub Podravka, u Koprivnici, dana 29. siječnja 2014. godine.

 

Za i u ime Uprave Kluba:

 

___________________
Jorn Pedersen
Predsjednik Kluba