IlustracijaRUKOMETNI KLUB PODRAVKA
Upravni odbor
Koprivnica, Ž. Selingera 3a

Koprivnica, 31. svibnja 2014. godine.

OSNIVAČKOJ SKUPŠTINI
RUKOMETNOG KLUBA PODRAVKA
sportsko dioničko društvo
Koprivnica

IZVJEŠĆE
o provedenom postupku obaveznog preoblikovanja sportskog kluba-udruge za natjecanje Rukometni klub Podravka u sportsko dioničko društvo i o izvršenom upisu, preuzimanju i rasporedu svih dionica

1. POSTUPAK PREOBLIKOVANJA

Rukometni klub Podravka iz Koprivnice, kao sportski klub – udruga za natjecanje, upisan je u Registar profesionalnih sportskih klubova pod registarskim brojem Pš-21-0028/12.

Rukometni klub Podravka utvrdio je postojanje uvjeta za provedbu postupka obaveznog preoblikovanja sportskog kluba – udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo iz članka 41. Zakona o sportu, te je zbog nastupa te činjenice i njenog dokazivanja provedena revizija iz članka 40. Zakona o sportu od strane revizorske tvrtke EMINENT d.o.o.

Na temelju provedene revizije u smislu čl. 40. Zakona o sportu i zahtjeva Rukometnog kluba Podravka, uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje Povjerenstva za profesionalne sportske klubove, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je dana 17. svibnja 2013. godine Rješenje Klasa UP/I-620-01/13-03/00002 Urbroj 533-22-13-0001, kojim se utvrđuje, da sportski klub – udruga za natjecanje Rukometni klub Podravka ispunjava uvjete za obvezno preoblikovanje u sportsko dioničko društvo, propisane člankom 41. stavak 1. Zakona o sportu.

Upravni odbor Rukometnog kluba Podravka donio je odluku o pokretanju postupka obaveznog preoblikovanja, tako da je temeljem navedene odluke direktor Rukometnog kluba Podravka ovlašten za provođenje daljnjih radnji u tome postupku i zadužen za izradu i predaju Elaboratao postupku obaveznog preoblikovanja sportskog kluba – udruge za natjecanje RUKOMETNI KLUB PODRAVKA u sportsko dioničko društvo.

Elaborat o postupku obaveznog preoblikovanja podnesen je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta – Povjerenstvu za profesionalne sportske klubove, koje je, nakon prethodno pribavljenog pozitivnog mišljenja Hrvatskog rukometnog saveza, dalo suglasnost na Elaborat upravnim aktom Klasa 620-01/13-03/00016 Urbroj 533-22-13-0018 od dana 19. prosinca 2013. godine, te je istom suglasnošću utvrdilo, da temeljni kapital sportskog dioničkog društva može iznositi 4.100.000,00 kuna.

Na sjednici Skupštine Rukometnog kluba Podravka kao ovlaštenog tijela sportskog kluba – udruge za natjecanje, održanoj dana 29. siječnja 2014. godine, jednoglasno su donesene sljedeće odluke:

1. Odluka o preoblikovanju sportskog kluba – udruge za natjecanje Rukometni klub Podravka u sportsko dioničko društvo,

2. Odluka o usvajanju Statuta sportskog dioničkog društva RUKOMETNI KLUB PODRAVKA,

3. Odluka o utvrđivanju i objavi Javnog poziva za upis i uplatu dionica sportskog dioničkog društva Rukometni klub Podravka (prospekt).

Temeljem utvrđenog i objavljenog Javnog poziva za upis i uplatu dionica sportskog dioničkog društva Rukometni klub Podravka (prospekt), provedena su četiri kruga upisa i uplata dionica, u rokovima kako su navedeni u toč. 7. Prospekta, s trajanjem upisnih krugova i s pravom sudjelovanja osoba kako je to određeno odredbom članka 44. Zakona o sportu.

2. UPIS I UPLATA DIONICA U ČETIRI KRUGA UPISA

Upis i uplata dionica od prvog do zaključno četvrtog kruga provođena je putem uplatnih mjesta u Podravskoj banci d.d. Koprivnica.

U prvom upisnom krugu, održanom u vremenu od 5. veljače 2014. do 12. veljače 2014. godine, pravo sudjelovanja u tome upisnome krugu iskoristila je jedinica lokalne samouprave u kojoj je sjedište sportskog kluba, i to Grad Koprivnica, koji je upisao 10.000,00 dionica sportskog dioničkog društva i uplatio je nominalni iznos tih dionica od 1.000.000,00 kn (jedan milijun kuna), tako da je za preostale upisne krugove preostalo za upisati 31.000 dionica u ukupnom nominalnom iznosu od 3.100.000,00 kuna.

U drugomupisnom krugu, održanom od dana 14. veljače 2014. do 28. veljače 2014., u kojem su pravo sudjelovanja mogli iskoristiti članovi sportskog kluba – udruge za natjecanje, to su pravo iskoristila ukupno 24 (dvadeset četiri) člana sportskog kluba – udruge za natjecanje RK Podravka, koji su sveukupno upisali 122 (stotinu dvadeset dvije) dionice i uplatili su iznos od 12.200,00 kn (dvanaest tisuća dvjesto kuna), tako da je nakon drugoga kruga sveukupno upisano 10.122 dionice, a za daljnje upisne krugove preostalo je 30.878 dionica.

U trećem upisnom krugu, održanom u vremenu od 3. ožujka 2014. do 10. ožujka 2014. godine, u kojem su pravo sudjelovanja mogli iskoristiti članovi sportskog kluba – udruge za natjecanje koji su to pravo koristili u drugom upisnom krugu, razmjerno svojim uplatama u drugom krugu, to je pravo iskoristio jedan član sportskog kluba – udruge za natjecanje RK Podravka, i to Ivo ČičinMašansker, s upisanih 10 (deset) dionica i uplaćenih 1.000,00 kn (tisuću kuna), tako da je za četvrti krug upisa dionica preostalo 30.868 dionica.

U četvrtom upisnom krugu, održanom u vremenu od 13. ožujka 2014. do 27. ožujka 2014. godine, u kojem je na upis dionica pozvana javnost kao i članovi sportskog kluba – udruge za natjecanje, pravo na upis dionica iskoristilo je petnaest fizičkih osoba i jedna pravna osoba, tako da je u tom upisnom krugu upisano sveukupno 219 (dvjesto devetnaest) dionica i uplaćeno je 21.900,00 kn (dvadeset jednu tisuću devetsto kuna).

Dakle, nakon provedena četiri kruga upisa dionica ostalo je neupisano 30.649 dionica, u nominalnom iznosu od 3.064.900,00 kuna.

3. UPIS DIONICA I UPLATA PRETVARANJEM PRAVA – TRAŽBINA VJEROVNIKA U PETOM KRUGU UPISA

S obzirom na to, da u prva četiri kruga upisa dionica nisu upisane sve dionice, već je ostalo neupisano 30.649 dionica u nominalnom iznosu od 3.064.900,00 kuna, bilo je potrebno od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta – Povjerenstva za profesionalne sportske klubove zatražiti suglasnost za provođenje petog kruga upisa i uplate dionica, kako bi se u tom petom krugu upisa mogla provesti zamjena prava – tražbina vjerovnika sportskog kluba – udruge za natjecanje za dionice u sportskom dioničkom društvu.

Povjerenstvo za profesionalne sportske klubove, upravnim aktom označenim brojem Klasa 620-01/14-03/00050 Urbroj 533-22-14-0003 dalo je dana 30. travnja 2014. godine dopuštenje za upućivanje poziva na upis i uplatu dionica u petom krugu, tako da su javnim pozivom pozvani svi vjerovnici kluba na upis dionica sportskog dioničkog društva u zamjenu za svoje tražbine prema sportskom klubu – udruzi za natjecanje Rukometni klub Podravka.

U petom krugu upisa, dionice su upisali sljedeći vjerovnici:

1. Grad Koprivnica, kao nositelj tražbine prenesene na Grad Koprivnica sa Republike Hrvatske-Ministarstva financija, u vrijednosti tražbine po osnovi poreza i javnih davanja od 2.983.368,95 kn, koji je temeljem Ugovora o pretvaranju tražbina u ulog, tu svoju tražbinu zamijenio za dionice sportskog dioničkog društva u broju od 29.833 komada, u ukupnom nominalnom iznosu od 2.983.300,00 kuna,

2. Hotel Podravina d.o.o. Koprivnica, kao vjerovnik s tražbinom u iznosu od 12.211,77 kuna, koji je temeljem Ugovora o pretvaranju tražbina u ulog, tu svoju tražbinu zamijenio za dionice sportskog dioničkog društva u broju od 122 komada, u ukupnom nominalnom iznosu od 12.200,00 kuna,
3. dr. Dražen Sačer, kao vjerovnik s tražbinom u iznosu od 53.488,00 kuna, koji je temeljem Ugovora o pretvaranju tražbina u ulog, tu svoju tražbinu zamijenio za dionice sportskog dioničkog društva u broju od 534 komada, u ukupnom nominalnom iznosu od 53.400,00 kuna,

4. Čazmatrans-nova d.o.o. Čazma, kao vjerovnik s tražbinom u iznosu od 12.008,82 kuna, koji je temeljem Ugovora o pretvaranju tražbina u ulog, tu svoju tražbinu zamijenio za dionice sportskog dioničkog društva u broju od 120 komada, u ukupnom nominalnom iznosu od 12.000,00 kuna,

5. Ivo Čičin-Mašansker, kao vjerovnik s tražbinom u iznosu od 4.000,04 kuna, , koji je temeljem Ugovora o pretvaranju tražbina u ulog, tu svoju tražbinu zamijenio za dionice sportskog dioničkog društva u broju od 40 komada, u ukupnom nominalnom iznosu od 4.000,00 kuna.

Prema tome, u petom krugu upisa, u kojem su sudjelovali vjerovnici sportskog kluba – udruge za natjecanje, sveukupno je upisano 30.649 dionica, u ukupnom nominalnom iznosu od 3.064.900,00 kuna, tako da su upisane i uplaćene sve raspoložive dionice i ostvaren je potpuni uspjeh upisa i uplate svih 41.000 dionica u ukupnom nominalnom iznosu jednakom utvrđenom temeljnom kapitalu sportskog dioničkog društva, tako da je time ispunjena temeljna pretpostavka za dovršetak postupka obaveznog preoblikovanja sportskog kluba – udruge za natjecanje i za upis sportskog dioničkog društva u sudski registar.

4. PREUZIMANJE I RASPORED UPISANIH DIONICA

Dionice upisane od prvog do petog kruga upisa preuzet će dioničari, prema rasporedu, kako je dan u tablici koja se prilaže uz ovaj Izvještaj kao njegov sastavni dio.

5. TROŠKOVI POSTUPKA PREOBLIKOVANJA

Troškovi postupka preoblikovanja, koji se sastoje od troškova obavezne revizije radi utvrđivanja uvjeta za pokretanje postupka preoblikovanja, troškova revizije pretvaranja tražbina u dionice, javnobilježničkih troškova, odvjetničkih troškova i administrativnih troškova za potrebe postupka, ne prelaze vrijednost od 200.000,00 kuna.

Predsjednik:

Jorn Pedersen

 

RK-PODRAVKA-IZVJEŠCE-REVIZORA-1
 RK-PODRAVKA-IZVJEŠCE-REVIZORA-2RK-PODRAVKA-IZVJEŠCE-REVIZORA-3